قیمت یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳قیمت یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

بازار آزاد امروز شاهد افزایش قیمت یورو است که به ۳۵,۳۰۴ (سی و پنج هزار و سیصد و چهار ) تومان رسید.