قیمت یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰قیمت یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

بازار آزاد امروز شاهد کاهش نامحسوس قیمت یورو است که به ۳۲,۵۹۷ (سی و دو هزار و پانصد و نود و هفت) تومان است.