قیمت یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴قیمت یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

بازار آزاد امروز شاهد افزایش قیمت یورو است که به ۳۲,۰۸۳ (سی و دو هزار و هشتاد و سه ) تومان رسید.