قیمت یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵قیمت یورو امروز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

بازار آزاد امروز شاهد کاهش قیمت یورو است که به ۳۱,۴۱۱ (سی و یک هزار و چهارصد و یازده ) تومان رسید.