قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

بازار آزاد امروز شاهد کاهش قیمت یورو است که ۳۴,۱۲۵ (سی و چهار هزار و یکصد و بیست و پنج ) تومان نرخ گذاری شد.