قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۸قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۸

قیمت یورو امروز در بازار آزاد پایین آمد و به ۳۲,۸۹۱ (سی و دو هزار و هشتصد و نود و یک ) تومان رسید.