قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

بازار آزاد امروز شاهد افزایش قیمت یورو است که به ۲۹,۸۲۰ (بیست و نه هزار و هشتصد و بیست ) تومان رسید.