قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۰

بازار آزاد امروز شاهد کاهش قیمت یورو است که به ۳۱,۸۶۷ (سی و یک هزار و هشتصد و شصت و هفت ) تومان رسید.