قیمت یورو امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰قیمت یورو امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

بازار آزاد امروز شاهد افزایش قیمت یورو است که به ۳۴,۱۳۳ (سی و چهار هزار و یکصد و سی و سه ) تومان رسید.