قیمت یورو امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰| یورو کانال عوض کردقیمت یورو امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰| یورو کانال عوض کرد

بازار آزاد امروز شاهد کاهش قیمت یورو است که به ۳۳,۰۴۶ (سی و سه هزار و چهل و شش ) تومان رسید.