قیمت یورو امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷قیمت یورو امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

بازار آزاد امروز در بازار ثبات قیمت را تجربه کرد و ۳۷,۵۲۰ (سی و هفت هزار و پانصد و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.