قیمت یورو امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵قیمت یورو امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

قیمت یورو امروز در بازار آزاد نسبت به روز گذشته بدون تغییر است و ۳۱,۸۴۶ (سی و یک هزار و هشتصد و چهل و شش ) تومان نرخ گذاری شد.