قیمت یورو امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲قیمت یورو امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

یورو امروز در بازار ثبات قیمت را تجربه کرد و ۳۰,۹۵۴ (سی هزار و نهصد و پنجاه و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.