مثلث صعود قیمت طلا/ ترس اقتصاد جهان از سه پدیدهمثلث صعود قیمت طلا/ ترس اقتصاد جهان از سه پدیده

با وجود آرامش روز‌های آخیر بازار طلا، انتخابات مشوش آمریکا، محرک‌های پر داستان مالی و ویروس ادامه‌دار کرونا می‌توانند سبب تهییج و آشوب این بازار شود.