مجلات روز جواهرسازی

مجلات روز دنیا باعث میشوند تا کلی ایده بگیریم و مطابق علم روز دنیا پیشرفت کنیم و بزرگ بشیم.
به رایگان دانلود کنید و با یک فنجان قهوه از مطالعه آن در کنار هم لذت ببرید. 

مجله جواهرسازی Bead button 2020 – 08

مجله جواهرسازی Bead & Jewellery- 2020 – spring Special
مجله جواهرسازی ۲۰۲۰ Bead & Jewellery – June & July
مجله جواهرسازی۲۰۲۰ Creative Beading – may
مجله جواهرسازی Jewel a celebration of earth’s treasures
مجله جواهرسازی ۲۰۱۹ Jewelry Artist – September – October
مجله جواهرسازی Jewelry Artist – November – December2019
مجله جواهرسازی Jewelry Artist – July – August2019
مجله جواهرسازی jewelry Artist – May – 2018