مرز حساس قیمت سکهمرز حساس قیمت سکه

اخبار سیاسی به کام نوسان گیران شد و روی موج آن قیمت سکه امامی بالا رفت.