مرز قرمز در بازار ارز؟ + جدول و نمودارمرز قرمز در بازار ارز؟ + جدول و نمودار

اقتصادنیوز: سقف جدید در بازار ارز کانال ۲۸ هزار تومانی است؟ پاسخ قطعی به این سوال را زمان مشخص خواهد کرد، ولی حداقل می توان گفت کهامروز ۲۰ آبان، از کانال یاد شده حمایتی صورت نگرفت و اسکناس آمریکایی به راحتی به سطح ۲۷ هزار تومانی بازگشت.