موفقیت واکسن آلمانی-آمریکایی حال نفت را خوب کردموفقیت واکسن آلمانی-آمریکایی حال نفت را خوب کرد

در حالی که قیمت بازار نفت از آعاز روز درحال صعود بود خبر واکسن کرونا قیمت نفت خام وست تگزاس ۹٫۵ درصد افزایش یافت.