میزان عرضه ارز به بازار در آبان ماهمیزان عرضه ارز به بازار در آبان ماه

اقتصاد نیوز:در هفته گذشته روزانه به طور متوسط ۷۰ میلیون دلار در قالب اسکناس و ۶۷۰ میلیون دلار به صورت حواله در دو بازار متشکل و نیما عرضه شده است.