نشانه‌ای قوی از روند قیمت دلارنشانه‌ای قوی از روند قیمت دلار

بازار ارز هیچ نشانه افزایشی را فعلا از خود بروز نداده است.