نقطه عطف در قیمت سکهنقطه عطف در قیمت سکه

قیمت سکه امروز در بزنگاه قرار دارد؛ عبور از مرز ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می تواند عطش معامله گران برای صعود بیشتر را برانگیزد در مقابل احتیاط آنان و سودگیری در این سطح قیمت را در مدار نزولی قرار می دهد.