نگاه بی‌تعصب به بازار ارزنگاه بی‌تعصب به بازار ارز

برخی نگاه تعصبی به بازار ارز دارند، روی افزایش ۱۰۰ درصد یا کاهش حتمی بسته اند، اما واقعیت بازار چیز دیگری است، و به اعتقاد فعالان بازار اهمیتی نمی‌دهد.