هشدار جدی بانک مرکزی به نهادهای پولی غیرمجازهشدار جدی بانک مرکزی به نهادهای پولی غیرمجاز

بانک مرکزی اعلام کرد: استفاده از عناوین نهادهای پولی و بانکی تحت نظارت بانک مرکزی، بدون اخذ مجوز ممنوع است.