هماهنگی دلاری نیما و فردوسیهماهنگی دلاری نیما و فردوسی

روند دلار در بازار نیما و بازار نقدی فردوسی با یکدیگر هماهنگ شدند.