همتی خبرداد؛ تامین ۱۸.۵ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی و بازار ثانویههمتی خبرداد؛ تامین ۱۸.۵ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد : حجم تامین ارز توسط بانک مرکزی و بازارثانویه در هفت ماهه سال ، رقمی حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار بوده است.