همتی: مهم‌ترین عامل برونزای اقتصاد کشور، ادامه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران استهمتی: مهم‌ترین عامل برونزای اقتصاد کشور، ادامه تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران است

عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی روند کنترل متغیرهای پایه پولی و نقدینگی را تشریح کرد.