واکنش بازارها به بیکاری در آمریکاواکنش بازارها به بیکاری در آمریکا

اقتصاد نیوز: نرخ بیکاری در آمریکا کاهش یافت اما سایه کرونا بر بازار ها هنوز سنگینی می کند.