وقت تماشا در بازار سکهوقت تماشا در بازار سکه

بازار سکه امروز با خرده نوسان روبرو است و برخی پیش بینی می کنند معامله گران در این بازار به تماشا بنشینند.