پایان کابوس دلاری در ایران؟پایان کابوس دلاری در ایران؟

حال که شانس بایدن برای پیروز انتخابات بیشتر شده، بازار ارز کاملا ساز خود را برای حرکت جدید کوک می‌کند.