چرخش بازار‌ها به سمت پیروزی ترامپچرخش بازار‌ها به سمت پیروزی ترامپ

در نیمر وز چهارشنبه، و در در حالی که نتایج ایالات کلیدی میشیگان، ویسکانسین و پنسلوانیا نامشخص است، بازار‌ها جهانی با فرض پیروزی ترامپ به معامله پرداخته اند.