کاهش یک میلیون تومانی قیمت سکه و ریزش قیمت دلارکاهش یک میلیون تومانی قیمت سکه و ریزش قیمت دلار

صبح شنبه قیمت گشایش دلار صرافی ملی هزار و ۸۵۰ تومان و قیمت یورو ۲ هزار تومان کاهش یافتند و قیمت سکه یک میلیون تومان پایین آمد.