یک فنجون قهوه

یک فنجون قهوه با اساتید، بزرگان و حرفه ای ها نوشیدیم تا خیلی صمیمی از زندگی کاری، فراز و نشیب ها و روزهای سخت و آموزندشون باهم گپ بزنیم.

مصاحبه با استاد طراحی ماتریکس

خانم مینا شمسی

مصاحبه با استاد طراحی کلاسیک

خانم طرلان ابتهاج

سمینار آشنایی با طراحی و ساخت جواهرات

مهندس اردوان آنوش

*******

مصاحبه مهندس اردوان انوش با شبکه ۷ جمهوری اسلامی

مهندس اردوان آنوش

*******

نظر هنرجویان آکادمی جواهرات اردوان آنوش

خانم رکسانا قاسمی

*******

نظر هنرجویان آکادمی جواهرات اردوان آنوش

خانم سارا محرری

*******

نظر هنرجویان آکادمی جواهرات اردوان آنوش

خانم یاسمن زرین خاک

*******

نظر هنرجویان آکادمی جواهرات اردوان آنوش

خانم تینا رحیم زاده