​گسل های فعال در بازار سکه​گسل های فعال در بازار سکه

گسل هایی که قیمت سکه بر آنها بنا شده بود، بسیار فعال شده بودند و هر لحظه، یک زمین لرزه شدید را محتمل می کردند.