۳ دست‌انداز کاهش قیمت دلار۳ دست‌انداز کاهش قیمت دلار

به نظر می‌آید که ۳ دلیل و دست‌انداز برای عدم تداوم کاهش قیمت دلار وجود دارد.