۵ سکانس از بازار سکه۵ سکانس از بازار سکه

اقتصاد نیوز: سکه روز گذشته از دو مرز حساس قیمتی عقب رفت تا در آخرین روز هفته برای صعود با موانع بنیادی و انتظاری متعددی روبرو باشد.