مجلات روز جواهرسازی

مجلات روز دنیا باعث میشوند تا کلی ایده بگیریم و مطابق علم روز دنیا پیشرفت کنیم و بزرگ بشیم.
به رایگان دانلود کنید و با یک فنجان قهوه از مطالعه آن در کنار هم لذت ببرید. 

Bead Magazine
October 2020
Bead & Jewellery Magazine
2020
Bead & Jewellery Magazine
2020
Creative Beading Magazine
2020
Jewel Magazine
2019