اتحادیه صنفی طلا و جواهرات چه می دانیم؟

اتحادیه عبارتند از تشکیلاتی که بوسیله دارندگان کسب و پیشه و حرفه و تجارت معینی تشکیل می گردد و دارای اهداف و برنامه های رفتاری که در جهت و راستای منافع خاص آن صنعت و حرفه حرکت می نماید این اتحادیه متشکل از گروه زیادی میباشد که در راستای امور کاری خود موظف به : ١- صدور پروانه کسب به متقاضیان کسب و حرفه در این حرفه و پیشه هستند طبق قانون نظام صنفی ۲- ابطال پروانه کسب در صورت به ثبوت رسیدن سوء استفاده از جواز کسب و موقعیت کسب و حرفه ۳- صدور کارت عضویت برای کسانی که دارای پروانه کسب هستند. ۴- کنترل مداوم اصناف زیر پوشش از نظر کیفیت مصنوعات و قیمت گذاری آنها ۵- کنترل مستقیم و غیر مستقیم بر اموری که هر واحد صنفی جریان دارد. ۶- رسیدگی بر امور اصلاحی اصناف زیر پوشش ۷- رسیدگی به اجرا قوانین کارگر و کار فرما ۸- رسیدگی به امور کلیه اصناف مرتبط به صنف مورد نظر و ابزار فروشان این صنف اتحادیه موظف است ۳۰٪ از درآمدهای دریافتی خود را به حساب مجمع امور صنفی ذیربط واریز نماید. که حق عضویت افراد صنفی پس از پیشنهاد اتحادیه و تایید مجمع امور صنفی به تصویب کمیسیون نظارت هر متقاضی باید برای گرفتن پروانه کسب محلی را که دارای گواهی تجاری باشد طبق ضوابط شهرداری جهت ایجاد واحد صنفی معرفی نماید. در صورت عدم اجرا ضوابط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پروانه کسب برای مدت ۴ مرتبه متوالی لغو و محل کسب وی تعطیل خواهد شد. خواهد رسید. حق خدمات اتحادیه که پس از تصویب کمیسیون نظارت قابل دریافت از اعضاء است در ازاء خدمات آموزشی و فنی از آنان دریافت می گردد. صاحب پروانه کسب برای اداره واحد صنفی خود توسط مباشر یا شریک ، میتواند فردی که واجد شرایط داشتن پروانه کسب باشد معرفی نماید در غیر اینصورت پروانه کسب جهت مباشر یا شریک به او داده نخواهد شد. عزل هیئت رئیسه اتحادیه صنفی بطور جمعی در صلاحیت هیئت عالی نظارت میباشد. انتخاب هیئت مدیره اتحادیه صنفی در صورتی متغیر خواهد بود که میزان رای افراد دارای پروانه کسب در رای گیری حداقل یک سوم افراد باشد. اگر شخصی بخواهد پروانه کسب خود را به دیگری منتقل نماید اتحادیه ملزم به ابطال پروانه قبلی و صدور پروانه جدید برای شخص دیگری خواهد بود البته طبق ضوابط صنفی اتحادیه. باید بدانید که خریدو فروش پروانه کسب واحد صنفی ممنوع میباشد در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه صنفی وکالت دادن یا اعزام نماینده برای رای دادن ممنوع میباشد و حتما باید رای دهندگان بین افراد صنفی و اتحادیه باید موضوع را به مرجع رسمی مجمع امور صنفی ارجاع نمود. واحد صنفی هر ۵ سال یکبار بایستی نسبت به تمدید پروانه کسب خود اقدام نماید. اتحادیه موظف به صدور کارت عضویت برای کسانی است که دارای پروانه کسب هستند هر فرد حقیقی در انتخابات هیئت مدیره فقط یک حق رای دارد. تنها افرادی میتوانند در انتخابات تعیین هیئت مدیره اتحادیه صنفی طلا و جواهر فروشان شرکت نمایند که دارای پروانه کسب معتبر باشند. هر فرد که بخواهد واحد صنفی ایجاد نماید قبل از سپردن هر گونه تعهد اعم از خرید و اجاره محل بایستی برای اخذ مجوز از اتحادیه اقدام نماید هرگز یک فرد صنفی نمیتواند بطور همزمان عضو هیئت مدیره دو اتحادیه باشد. برای افرادی که فاقد پروانه کسب هستند صدور کارت عضویت اتحادیه ممنوع میباشد. هر متقاضی تاسیس واحد صنفی پس از دریافت پروانه کسب حداکثر تا سه ماه جهت افتتاح محل کار مهلت دارد واحد صنفی پس از تعطیل موقت محل کسب حداکثر تا ۶ ماه فرصت بازگشایی دارد در غیر اینصورت پروانه کسب وی بطور دائم لغو میگردد. متقاضی دریافت پروانه کسب طبق قانون نظام صنفی اگر مشمول قانون بیمه بیکاری باشد در اولویت قرار خواهد گرفت عدم رعایت ضوابط ش هرداری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد واحد صنفی میتواند باعث لغو موقت یا دائم پروانه کسب گردد. عدم پرداخت عوارض مربوط به کسب ممکن است باعث لغو و یا دائم کسب گردد. اشتغال به حرفه با مشاغل دیگری غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده برای بار اول اخطار کتبی و درج در پرونده واحد صنفی را در بردارد و برای بار دوم لغو برنامه کسب را بدنبال خواهد داشت هر گاه محل کسب طبق امر مقامات صالحه رسمی مهر و پلمپ شده باشد و کسی عالما و یا عامدا آن را بشکند یا محو نماید مرتکب حبس از سه ماه تا دوسال خواهد بود. طلاو جواهر فروشی ها مشمول آئین نامه های اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به شمار می رود . وزارت بازرگانی جهت ایجاد تهسیلات لازم در رسیدگی به درخواست خانواده های محترم شهدا و مفقودین و جانبازان و آزادگان برای حدود صنفی ۵۰٪ و برای واحد صنفی ۳۰٪ ساخت قائل شده اند.

جدیدترین دوره های ما