آیا اطلاعات این دوره ها بر مبنای اطلاعات روز دنیاست یا تجربه های شخصی؟

28/07/1399 10:03

تلفیق هر دو اینهاست که اطلاعات روز دنیا در کنار تجربیات بزرگان صنف در هم آمیخته شده تا بهترین نتیجه حاصل بشه.