آیا صرف دانستن این مطالب مدیریتی برای پیشرفت و موفقیت کافیه؟

28/07/1399 09:51

خیر در کنار اینها باید تمرین داشته باشی و تمامی آنها رو که مدرسین دوره بهت میگن رو به طور مستمر باید انجام بدی تا به موفقیتی که میخوای برسی.