آیا صرف گذراندن این دوره های مدیریتی میتوان به عنوان مشاور در این صنعت فعالیت کرد؟

28/07/1399 09:50

بله مشاور شدن بجز اطلاعات نیازمند تجربیات در این صنعت هست.