آیا مدرسین شما مورد تاییدتون هستن؟

28/07/1399 12:50

بله برای به روز نگه داشتن مدرسین و تعامل بیشتر با آنان به صورت ماهانه جلسات برگزار میکنیم و تمامی مدرسین از افراد به نام و حرفه ای این صنعت بوده که با سابقه مناسب در این صنعت و با تایید مجموعه با آنان همکاری مینماییم.