آیا میتونم به طور اقساطی در دوره ثبت نام کنم؟

25/07/1399 19:43

بله ما در آکادمی این امکان رو فراهم کردیم تا هنرجویان به روش اقساط هم در دوره شرکت کنن.