با توجه به شرایط اقتصادی موجود دانش های مدیریتی که شما آموزش میدید برای رفع این مسئله بهم کمکی میکنه؟

28/07/1399 10:05

بله، اساس به وجود اومدن این دانش ها برای کمک کردن به برند ها در زمان بحرانه و ما دقیقاً این دپارتمان رو تشکیل دادیم که در بحران های اقتصادی بهترین فروش و بازدهی رو داشته باشن.