بعد از اتمام دوره مدرک هم میدین؟

25/07/1399 19:43

بله پس از اتمام دوره و قبولی در آزمون به شما مدرک معتبر ارائه میشه که هم میتونی برای کار در ایران استفاده کنی و هم میتونی به سفارتخانه ها ارائه اش کنی.