بعد از اتمام دوره مدرک هم میدین؟

28/07/1399 10:14

بله پس از اتمام دوره و قبولی در آزمون به شما مدرک معتبر ارائه میشه.