مجموعه شما چه امکاناتی در اختیار من میگذاره؟

28/07/1399 12:52

تمامی آنچه که برای آموزش نیاز داری اعم از ابزار، خرجکار و سنگها در آکادمی موجوده و نیازی به خرید از خارج از مجموعه و صرف وقت نیست.

میزهای کارگاه به صورت تخصصی برای طلاسازی ساخته شدن و در مدت زمان آموزش کاملاً در اختیار شماست و میتونی از حیاط آکادمی برای استراحت و صرف وقت در کنار دیگر هنرجویان استفاده کنی.