من اطلاعات دوره مقدماتی رو بلدم میتونم در دوره پیشرفته شرکت کنم؟

25/07/1399 19:40

اگر از آزمونهایی که ازت میگیریم بتونی نمره قبولی رو بگیری و دانش و مهارت در توقع ما رو برآورده کنی و استاندارد لازم رو داشته باشی، میتونی که در دوره پیشرفته شرکت کنی.