من با ماشین شخصی میام، پارکینگ هم دارید؟

28/07/1399 12:49

بله پنج طبقه پارکینگ عمومی دقیقاً جنب مجموعه قرار داره که میتونی به راحتی و خیال آسوده ماشینت رو پارک کنی.